fbpx

Υποστήριξη των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο χώρο του πολιτισμού εντός των ορίων περιοχής παρέμβασης της Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ) του Δήμου Αθηναίων

Φάσεις Διαχείρισης:

 • Προαξιολόγηση Συμμετοχής (δωρεάν)
 • Σχεδιασμός Προϋπολογισμού Έργου
 • Σύνταξη & Υποβολή Φακέλου
 • Παρακολούθηση Διαδικασίας Έγκρισης
 • Διαχείριση Υλοποίησης Επένδυσης & Εκταμιεύσεων

Στοιχεία Προγράμματος:

 • Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Αιτήσεων: 5/3/2021
 • Σύντομη περιγραφή προγράμματος: Η Δράση στηρίζει τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο  Δήμο Αθηναίων (στην περιοχή της Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης), στο χώρο του πολιτισμού και των τεχνών και αντιμετωπίζουν ανεπάρκεια ρευστότητας ενώ υφίστανται σημαντικές ζημίες λόγω των επιπτώσεων από τα μέτρα για τον περιορισμό της έξαρσης της νόσου COVID-19. Στο πλαίσιο αυτό, θα παρασχεθεί στοχευμένα, δημόσια στήριξη με τη μορφή μη επιστρεπτέας επιχορήγησης (κεφάλαιο κίνησης). Η δράση θα έχει συνολικό προϋπολογισμό 7.700.000€ και χρηματοδοτείται από πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ» 2014-2020 του ΕΣΠΑ 2014-2020 και θα συγχρηματοδοτηθεί με πόρους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 • Ύψος χρηματοδότησης ανά επιχείρηση: Η δημόσια χρηματοδότηση καλύπτει Κεφάλαιο Κίνησης ίσο με το 50% των εξόδων της επιχείρησης το 2019, με ελάχιστο ποσό επιχορήγησης τα 10.000€ και μέγιστο τα 200.000,00€.
 • Προϋποθέσεις ένταξης για ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις:
  1. Να δραστηριοποιούνται στην περιοχή παρέμβασης της ΟΧΕ του Δήμου Αθηναίων
  2. Να έχουν κάνει έναρξη πριν την 1/1/2019
  3. Να δραστηριοποιούνται σε έναν από τους παρακάτω επιλέξιμους τομείς δραστηριότητας (ΚΑΔ) αδιαλείπτως τουλάχιστον από 31/1/2020 και έως την ημέρα υποβολής της πρότασης:
   • Δραστηριότητες προβολής κινηματογραφικών ταινιών
   • Υπηρεσίες διοργάνωσης συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων
   • Τέχνες του θεάματος
   • Υποστηρικτικές δραστηριότητες για τις τέχνες του θεάματος
   • Καλλιτεχνική δημιουργία
   • Εκμετάλλευση αιθουσών θεαμάτων και συναφείς δραστηριότητες
   • Δραστηριότητες μουσείων
   • Λειτουργία ιστορικών χώρων και κτιρίων και παρόμοιων πόλων έλξης επισκεπτών
   • Δραστηριότητες βοτανικών και ζωολογικών κήπων και φυσικών βιοτόπων
   • Υπηρεσίες διοργάνωσης ψυχαγωγικών εκδηλώσεων
   • Άλλες υπηρεσίες θεάματος π.δ.κ.α.
   • Υπηρεσίες που παρέχονται από πολιτιστικές και ψυχαγωγικές ενώσεις
  4. Να είναι Πολύ Μικρή ή Μικρή Επιχείρηση και κατά το 2019 να απασχολούσαν λιγότερους από 50 εργαζομένους
  5. Το άθροισμα των εξόδων από τις κάτωθι κατηγορίες να ισούται ή να είναι μεγαλύτερο των 20.000€
   • των Αγορών Εμπορευμάτων Χρήσης
   • των Αγορών Α’ Υλών και Υλικών Χρήσης
   • του συνόλου των Δαπανών για Παροχή Υπηρεσιών
   • του συνόλου των Ενοικίων που καταβλήθηκαν στην χρήση από την επιχείρηση
   • του συνόλου των Παροχών σε εργαζομένους (πλην αυτών που απασχολήθηκαν σε ΑγροτικέςΒιολογικές δραστηριότητες)
   • του συνόλου των Διαφόρων Λειτουργικών Εξόδων
  6. Να μην συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 40 του ν. 4488/2017 (Α΄137) (επιβολή προστίμων για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας)
  7. Να μην ήταν προβληματικές την 31η Δεκεμβρίου 2019 ή εφόσον ήταν προβληματικές 31/12/2019 να έχουν κάνει τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να μην είναι προβληματικές κατά την υποβολή της σχετικής αίτησης χρηματοδότησης. Κατά παρέκκλιση μπορούν να χορηγηθούν ενισχύσεις σε πολύ μικρές ή μικρές επιχειρήσεις (κατά την έννοια του παραρτήματος I του Καν. ΕΕ 651/2014) που ήταν ήδη προβληματικές στις 31 Δεκεμβρίου 2019 υπό την προϋπόθεση να μην υπάγονται σε συλλογική διαδικασία αφερεγγυότητας βάσει του εθνικού δικαίου και να μην έχουν λάβει ενίσχυση διάσωσης (ή εφόσον έχουν λάβει ενίσχυση διάσωσης να έχουν αποπληρώσει το δάνειο ή λύσει τη σύμβαση εγγύησης κατά τη χορήγηση της ενίσχυσης βάσει της παρούσας πρόσκλησης) ή ενίσχυση αναδιάρθρωσης (ή έχουν λάβει ενίσχυση αναδιάρθρωσης αλλά δεν υπόκεινται πλέον σε σχέδιο αναδιάρθρωσης κατά τη χορήγηση της ενίσχυσης βάσει της παρούσας πρόσκλησης)
  8. Να λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις παρακάτω μορφές: Ανώνυμη Εταιρεία, Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρεία, Ετερόρρυθμη Εταιρεία, ΙΚΕ, Ατομική Επιχείρηση, Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση του Ν. 4430/2016 ως ισχύει, Συνεταιρισμός, Αστικές Μη Κερδοσκοπικές Εταιρείες (ΑΜΚΕ), Σύλλογοι/Σωματεία και Ιδρύματα, εφόσον ισχύουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις: (α) να έχουν και επιχειρηματική δραστηριότητα και (β) να υπόκεινται σε φόρο
  9. Να μην εκκρεμεί σε βάρος τους εντολή ανάκτησης προηγούμενης παράνομης και ασύμβατης κρατικής ενίσχυσης βάση απόφασης ΕΕ ή ΔΕΕ
  10. Σε περίπτωση υποβολής αίτησης σε συναφή πρόσκληση της Περιφέρειας Αττικής που αφορά σε ενίσχυση Κεφαλαίου Κίνησης να δεσμευτούν ότι θα αποδεχτούν την ένταξη σε μία μόνο εκ των δύο προκειμένου να αποφευχθεί η ταυτόχρονη χρηματοδότηση και από τις δύο δράσεις
  11. Να μην είναι εξωχώριες εταιρείες, καθώς και θυγατρικές εταιρείες Δημοσίων Οργανισμών ή επιχειρήσεις που εντάσσονται σε ήδη οργανωμένο ομοιόμορφο δίκτυο διανομής προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών (π.χ. franchising, Shop in shop, δίκτυο πρακτόρευσης κλπ)
 • Πληροφορίες που χρειαζόμαστε για την προαξιολόγηση (ποσού επιδότησης και πιθανότητας επιτυχίας):
  1. Ε3 για το 2019
  2. Περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ 2ου Τριμήνου για το 2019 & 2020
  3. Κατάσταση Επιθεώρησης Εργασίας (ετήσιος πίνακας προσωπικού) Ε4 συμπεριλαμβανομένων τυχόν τροποποιήσεων για το 2019
  4. Συγκεντρωτική κατάσταση μισθοδοσίας για το 2019  όπου αποτυπώνεται ο αριθμός ημερών απασχόλησης ανά εργαζόμενο
  1.  
Μετάβαση στο περιεχόμενο