fbpx

Έκτακτη Επιχορήγηση των περισσότερο πληττόμενων από την Πανδημία Επιχειρήσεων

Φάσεις Διαχείρισης:

 • Προαξιολόγηση Συμμετοχής (δωρεάν)
 • Σχεδιασμός Προϋπολογισμού Έργου
 • Σύνταξη & Υποβολή Φακέλου
 • Παρακολούθηση Διαδικασίας Έγκρισης
 • Διαχείριση Υλοποίησης Επένδυσης & Εκταμιεύσεων

Στοιχεία Προγράμματος:

 • Όνομα Δράσης: Έκτακτη επιχορήγηση των περισσότερο πληττόμενων από την πανδημία επιχειρήσεων ψυχαγωγίας, διοργάνωσης εκδηλώσεων και εκθέσεων, τροφοδοσίας εκδηλώσεων, παροχής υπηρεσιών, γυμναστήριου και σχολών χορού.
 • Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Αιτήσεων: 20/5/2022 (έναρξη από 16/3/2022).
 • Σύντομη περιγραφή προγράμματος: Στοχευμένη δημόσια στήριξη συνολικού προϋπολογισμού € 50.000.000, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι στις αγορές παραμένει διαθέσιμη επαρκής ρευστότητα για την αντιμετώπιση των ζημιών που προκαλούνται στις υγιείς επιχειρήσεις και για τη διατήρηση της συνέχειας της οικονομικής δραστηριότητας κατά τη διάρκεια της νέας έξαρσης της νόσου COVID-19 και ύστερα από αυτήν.
 • Ύψος χρηματοδότησης ανά επιχείρηση: Έως 400.000 € ανά ΑΦΜ.
 • Αντικείμενο επιδότησης:
  1. Η καταβληθείσα προκαταβολή κεφαλαίου κίνησης θα πρέπει να έχει αναλωθεί μεταξύ 1/1/2022 & 30/9/2022 βάσει των κατηγοριών δαπανών με του παρακάτω Κωδικούς (χωρίς να υπερβαίνει το 70% του αθροίσματος των ποσών των τεσσάρων Κωδικών που αναφέρονται πιο κάτω):
   • 361 Αγορές και δαπάνες στο εσωτερικό της χώρας.
   • 363 Λοιπές Εισαγωγές εκτός επενδυτικών αγαθών (πάγια).
   • 364 Ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών.
   • 365 Ενδοκοινοτικές λήψεις υπηρεσιών αρ. 14.2.α. των εντύπων των σχετικών περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ για την περίοδο 1/1/2022 – 30/09/2022.
  2. Ωφελούμενοι της Δράσης είναι επιχειρήσεις, ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, των ακόλουθων κλάδων:
   • Παροχής υπηρεσιών οργάνωσης συνεδρίων/εμπορικών εκθέσεων.
   • Τροφοδοσίας για εκδηλώσεις.
   • Εστίασης/διασκέδασης/ψυχαγωγίας.
   • Γυμναστηρίων και σχολών χορού.
 • Προϋποθέσεις ένταξης για ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις:
  1. Να έχουν κάνει έναρξη εργασιών έως τις 31/12/2021.
  2. Να έχουν μέχρι 31.12.2021 ως κύριο κωδικό δραστηριότητας ή ως κωδικό δραστηριότητας με τα μεγαλύτερα έσοδα έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ: 56.21, 56.30.10.01, 56.30.10.09, 56.30.10.10, 56.30.10.11, 56.30.10.12, 56.30.10.13, 77.39.19.03, 82.30, 85.52.11, 90.02.19, 90.04, 93.13.10, 93.13.10.01, 93.13.10.02, 93.29.11.03, 93.29.19.00 έως 93.29.19.10.
   • Για επιχειρήσεις με έναρξη εργασιών πριν την 01.01.2020 ο έλεγχος γίνεται βάσει του ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα, όπως αυτός αναγράφεται στο σχετικό Πεδίο του Εντύπου Ε3 (Κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα) Φορολογικού έτους 2019 που υποβλήθηκε στο έτος 2020.
   • Για επιχειρήσεις με έναρξη εργασιών εντός μεταξύ 2020 & 2021, ο έλεγχος γίνεται βάσει του κύριου ΚΑΔ δραστηριότητας είτε της επιχείρησης, είτε του υποκαταστήματος.
  3. Να τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία του ν. 4308/2014.
  4. Να είναι υπόχρεες υποβολής Δηλώσεων ΦΠΑ.
  5. Να παρουσιάζουν μείωση του κύκλου εργασιών τους του έτους 2020 ποσοστού 50% τουλάχιστον σε σχέση με τον κύκλο εργασιών του 2019.
   • Για τις επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη εργασιών εντός του 2019, ο κύκλος εργασιών του έτους 2019 συγκρίνεται με τον κύκλο εργασιών που αντιστοιχεί σε ίσο αριθμό ημερών του 2020 (συνολικός κύκλος εργασιών 2020 δια 365 Χ αριθμός ημερών λειτουργίας έτους 2019). Το ποσοστό μείωσης που προκύπτει στρογγυλοποιείται στο δεύτερο ποσοστιαίο δεκαδικό ψηφίο. Η προϋπόθεση συμμετοχής του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου τεκμαίρεται ότι πληρείται στην περίπτωση επιχειρήσεων με έναρξη εργασιών εντός του έτους 2020 ή εντός του 2021, καθώς και στην περίπτωση επιχειρήσεων που κατά το έτος 2019 αποδεδειγμένα δεν είχαν έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα οποιουδήποτε είδους.
   • Για τις επιχειρήσεις που έχουν διαχειριστική χρήση από 1η Ιουλίου έως 30 Ιουνίου, δηλώνονται και συγκρίνονται οι κύκλοι εργασιών των χρήσεων 1/1/2019 – 31/12/2019 και 1/1/20 – 31/12/2020, όπως προκύπτουν από τις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ των διαστημάτων αυτών.
  6. Να μην εκκρεμεί σε βάρος τους εντολή ανάκτησης προηγούμενης παράνομης και ασύμβατης κρατικής ενίσχυσης βάση απόφασης ΕΕ ή ΔΕΕ.
 • Κριτήρια υπολογισμού ύψους χρηματοδότησης:
  1. Σε κάθε επιχείρηση (διακριτό ΑΦΜ) θα αποδίδεται συνολική μη επιστρεπτέα επιχορήγηση υπό μορφή Κεφαλαίου Κίνησης που δύναται να ανέλθει κατά μέγιστο σε ποσοστό 8% του ετησίου Κύκλου Εργασιών του έτους 2019.
  2. Στις επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη εργασιών εντός του 2019, εντός του 2020 ή εντός του 2021, υπολογίζεται ο ανηγμένος κύκλος εργασιών του έτους έναρξης εργασιών (2019, 2020 ή 2021) ως ο συνολικός κύκλος εργασιών έτους (2019, 2020 ή 2021) δια των αριθμό ημερών λειτουργίας έτους (2019, 2020 ή 2021) επί 365 ή 366. Δίνεται συνολική μη επιστρεπτέα ενίσχυση υπό μορφή Κεφαλαίου Κίνησης που δύναται να ανέλθει κατά μέγιστο σε ποσοστό 8% του ανηγμένου κύκλου εργασιών του έτους έναρξης εργασιών.
  3. Στις επιχειρήσεις που κατά το έτος 2019 αποδεδειγμένα δεν είχαν έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα οποιουδήποτε είδους, αποδίδεται συνολική μη επιστρεπτέα επιχορήγηση που δύναται να ανέλθει, κατά μέγιστο, σε ποσοστό 8%, επί του συνολικού ή του ανηγμένου Κύκλου Εργασιών του έτους 2020. Για τον υπολογισμό του κατάλληλου κύκλου εργασιών (συνολικός ή ανηγμένος) λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία της εκ νέου λειτουργίας τους (πρώτη ημέρα εσόδων) εντός του 2020.
  4. Στις επιχειρήσεις που συστάθηκαν στο έτος 2020 και αποδεδειγμένα δεν είχαν έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα οποιουδήποτε είδους κατά το έτος αυτό, αποδίδεται συνολική μη επιστρεπτέα επιχορήγηση που δύναται να ανέλθει, κατά μέγιστο, σε ποσοστό 8%, επί του συνολικού ή του ανηγμένου Κύκλου Εργασιών του έτους 2021. Για τον υπολογισμό του κατάλληλου κύκλου εργασιών (συνολικός ή ανηγμένος) λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία της εκ νέου λειτουργίας τους (πρώτη ημέρα εσόδων) εντός του 2021.
 • Δικαιολογητικά προ-αξιολόγησης:
  1. Λίστα ενεργών ΚΑΔ (Πρόσφατη εκτύπωση από το Taxisnet)
  2. Έντυπο Ε3 του 2019 & 2020
 1.  
Μετάβαση στο περιεχόμενο