fbpx

Διαχείριση Επιδοτούμενων Προγραμμάτων ΕΣΠΑ

Φάσεις Διαχείρισης:

 • Προαξιολόγηση Συμμετοχής (δωρεάν)
 • Σχεδιασμός Προϋπολογισμού Έργου
 • Σύνταξη & Υποβολή Φακέλου
 • Παρακολούθηση Διαδικασίας Έγκρισης
 • Διαχείριση Υλοποίησης Επένδυσης & Εκταμιεύσεων
 • Υλοποίηση αιτούμενων δαπανών με 20% έκπτωση (προαιρετικά)

Ενεργά Προγράμματα:

A. Μέχρι 14/9/2022 

  • Όνομα Δράσης:«Ψηφιακά Εργαλεία ΜΜΕ»
  • Σκοπος του προγράμματος: Ενίσχυση της ψηφιακής ωριμότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) που δραστηριοποιούνται σε ένα ευρύ φάσμα κλάδων της οικονομίας.
  • Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Αιτήσεων: 14/9/2022
  • Σύντομη περιγραφή προγράμματος:
   Μέσω του Προγράμματος, οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις μπορούν να:
   • εκσυγχρονίσουν την παραγωγική, εμπορική και διοικητική τους λειτουργία
   • αναβαθμίσουν τον τρόπο επικοινωνίας και συνεργασίας και να εισάγουν νέες μορφές υβριδικής εργασίας (hybrid workplace),
   • ψηφιοποιήσουν τις ηλεκτρονικές συναλλαγές με πελάτες και συνεργάτες, περιλαμβανομένου και του ηλεκτρονικού εμπορίου,
   • αυξήσουν το επίπεδο ασφάλειας και εμπιστοσύνης στις ηλεκτρονικές συναλλαγές, μέσω της αξιοποίησης νέων ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών.
   • Για τον σκοπό αυτό, το Πρόγραμμα θα παρέχει επιταγές ( vouchers ) που θα διατεθούν για την απόκτηση, μέσω αγοράς ή μίσθωσης, νέων ψηφιακών προιόντων και υπηρεσιών. Παρακάτω αναλυτικά οι επιλέξιμες δαπάνες.

B. Χωρίς ημερομηνία λήξης

 • Τομείς Ενίσχυσης:
  1. Ψηφιακός και τεχνολογικός μετασχηματισμός επιχειρήσεων
  2. Πράσινη μετάβαση – Περιβαλλοντική αναβάθμιση επιχειρήσεων
  3. Νέο Επιχειρείν
  4. Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση
  5. Έρευνα και Εφαρμοσμένη Καινοτομία
  6. Αγροδιατροφή – Πρωτογενής Παραγωγή και Μεταποίηση Γεωργικών Προϊόντων-Αλιεία
  7. Μεταποίηση – Εφοδιαστική αλυσίδα
  8. Επιχειρηματική εξωστρέφεια
  9. Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων
  10. Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού
  11. Μεγάλες Επενδύσεις
  12. Ευρωπαϊκές Αλυσίδες Αξίας
  13. Επιχειρηματικότητα 360ο
 • Είδη Ενίσχυσης:
  1. Φορολογική απαλλαγή
  2. Επιχορήγηση
  3. Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing)
  4. Επιδότηση του κόστους της νέας απασχόλησης
  5. Χρηματοδότηση επιχειρηματικού κινδύνου για το καθεστώς «Νέο Επιχειρείν»
 • Ελάχιστος Προϋπολογισμός Επένδυσης:
  1. Μεγάλες επιχειρήσεις: ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ
  2. Μεσαίες επιχειρήσεις: πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ
  3. Μικρές επιχειρήσεις: διακόσιες πενήντα χιλιάδες (250.000) ευρώ
  4. Πολύ μικρές επιχειρήσεις: εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ
  5. Συνεταιρισμοί: πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ

Αναμενόμενα Προγράμματα:

Ανενεργά Προγράμματα:

A. Μέχρι 20/5/2022 

Β. Μέχρι 31/12/2021

  • Όνομα ΔράσηςΕνίσχυση Επιχειρήσεων Εστίασης για την προμήθεια θερμαντικών σωμάτων εξωτερικού χώρου
  • Προϋποθέσεις ένταξης για ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις:
   1. Να δραστηριοποιούνται στους επιλέξιμους τομείς δραστηριότητας (ΚΑΔ) εστίασης μεταξύ της ημερομηνίας προμήθειας (από 01/02/2020 και έπειτα) και υποβολής της αίτησης προς χρηματοδότηση
   2. Να μην συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 40 του ν. 4488/2017 (Α΄137) (επιβολή προστίμων για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας)
   3. Να μην εκκρεμεί σε βάρος τους εντολή ανάκτησης προηγούμενης παράνομης και ασύμβατης κρατικής ενίσχυσης βάση απόφασης ΕΕ ή ΔΕΕ
   4. Να πληρούν τις προϋποθέσεις εφαρμογής του Καν. 1407/2013 (de minimis)
   5. Η επιχείρηση να έχει ήδη προχωρήσει στην προμήθεια, αποπληρωμή των θερμαντικών σωμάτων εξωτερικού χώρου και στη σχετική εγγραφή στα λογιστικά βιβλία της, πριν από την υποβολή της Αίτησης Χρηματοδότησης
   6. Να μην είναι εξωχώριες εταιρείες, καθώς και θυγατρικές εταιρείες Δημοσίων Οργανισμών

Γ. Μέχρι 30/9/2021

  • Όνομα ΔράσηςΕνίσχυση Τουριστικών Επιχειρήσεων
  • Βασικές Προϋποθέσεις Συμμετοχής:
   1. Να είναι μικρομεσαίες και μεγάλες τουριστικές επιχειρήσεις: Ξενοδοχεία, καταλύματα, ενοικιαζόμενα δωμάτια, τουριστικά γραφεία / πρακτορεία, επιχειρήσεις εκμετάλλευσης τουριστικών λεωφορείων (επιχειρήσεις που λειτουργούν με το καθεστώς της δικαιοχρησίας – franchise – εντάσσονται υπό προϋποθέσεις
   2. Να έχουν μείωση ετήσιου τζίρου 2020 σε σχέση με το 2019 μεγαλύτερη ή ίση του 30%
   3. Να έχουν προσωπικό έτους 2019 τουλάχιστον ίσο με 1 Ετήσια Μονάδα Εργασίας (ΕΜΕ) μισθωτής εργασίας
   4. Να εντάσσονται σε κανονικό καθεστώς ΦΠΑ

Δ. Μέχρι 30/9/2021 

  • Όνομα Δράσης: Ενίσχυση Μικρομεσαίων και Μεγάλων Επιχειρήσεων Εστίασης
  • Βασικές Προϋποθέσεις Συμμετοχής:
   Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να ικανοποιούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

   1. Να έχουν κάνει έναρξη εργασιών μέχρι την 31.12.2020
   2. Να έχουν ως κύριο κωδικό δραστηριότητας ή κωδικό δραστηριότητας με τα μεγαλύτερα έσοδα έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ. Για επιχειρήσεις με έναρξη εργασιών πριν την 01.01.2020 ο έλεγχος γίνεται βάσει του ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα, όπως αυτός αναγράφεται στο σχετικό Πεδίο του Εντύπου Ε3 του φορολογικού έτους 2019 που υποβλήθηκε στο έτος 2020. Για επιχειρήσεις με έναρξη εργασιών εντός του 2020 ο έλεγχος γίνεται βάσει του κύριου ΚΑΔ δραστηριότητας
   3. Να τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία του ν. 4308/2014
   4. Να είναι υπόχρεες υποβολής Δηλώσεων ΦΠΑ
   5. Να παρουσιάζουν μείωση του κύκλου εργασιών του έτους 2020 ποσοστού 30%, τουλάχιστον σε σχέση με τον κύκλο εργασιών του 2019
   6. Ο δυνητικός λήπτης της ενίσχυσης υποβάλλει μία Αίτηση Χρηματοδότησης ανά ΑΦΜ, για το σύνολο εγκαταστάσεων εστίασης που διαθέτει

Ε. Μέχρι 29/9/2021

  • Όνομα ΔράσηςΕνίσχυση επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου για τη δημιουργία e-shop (Β’ Κύκλος)
  • Προϋποθέσεις ένταξης για ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις:
   1. Να έχουν το ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ (ΚΑΔ 47 και Αναλυτικοί αυτού, όπως αυτοί περιγράφονται στο Παράρτημα Χ) είτε ως ΚΥΡΙΑ Δραστηριότητα, στην έδρα ή στο υποκατάστημα, είτε ως δραστηριότητα με τα μεγαλύτερα έσοδα
   2. Να διατηρούν Φυσικό Κατάστημα λιανικής πώλησης ειδών, σε διακριτό της οικίας τους χώρο, δηλαδή εμπορικό χώρο που υποδέχεται και εξυπηρετεί πελάτες
   3. Να έχει ανασταλεί η λειτουργία της επιλέξιμης δραστηριότητας στην έδρα ή/και σε υποκαταστήματα της επιχείρησης για τουλάχιστον μία ημέρα στο διάστημα από την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020 και εφεξής
   4. Οι υφιστάμενες επιχειρήσεις να έχουν μείωση τουλάχιστον 20% στον κύκλο εργασιών τους κατά το 4ο τρίμηνο του έτους 2020 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του έτους 2019. Για τις νεοσύστατες η μείωση θα θεωρηθεί 100% στον κύκλο εργασιών τους
   5. Να υποβάλουν μία επενδυτική πρόταση ανά ΑΦΜ
   6. Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχει λάβει στο παρελθόν η επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη Δράση, να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ μέσα σε μία τριετία (τρέχον οικονομικό έτος και τα δύο (2) προηγούμενα οικονομικά έτη) πριν από την ημερομηνία ένταξης της πρότασης
   7. Να πληρούν τις προϋποθέσεις εφαρμογής του Καν. 1407/2013 (De Minimis) όπως αναφέρονται στο Παράρτημα VI της παρούσας
   8. Να μην συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 40 του ν. 4488/2017 (Α΄137) (επιβολή προστίμων για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας)
   9. Να μην εκκρεμεί σε βάρος τους εντολή ανάκτησης προηγούμενης παράνομης και ασύμβατης κρατικής ενίσχυσης βάση απόφασης ΕΕ ή ΔΕΕ

Ζ. Μέχρι 10/09/2021

  • Όνομα Δράσης: Επιχορήγηση υφιστάμενων επιχειρήσεων Γυμναστηρίων, Παιδοτόπων
  • Βασικές Προϋποθέσεις Συμμετοχής:
   1. Να έχουν πραγματοποιήσει έναρξη στη ΔΟΥ πριν την 1/1/2020
   2. Να έχουν κύριο ΚΑΔ ή δευτερεύοντα ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα, έναν από τους παρακάτω:
    • 13.10.01 Υπηρεσίες γυμναστηρίου ειδικών γυμναστικών
    • 13.10.02 Υπηρεσίες γυμναστηρίου ενόργανης ή μη γυμναστικής
    • 11.10.04 Υπηρεσίες πίστας καρτ
    • 29.19.05 Υπηρεσίες παιδότοπου
   3. Το συνολικό άθροισμα των ποσών στους κωδικούς 581, 585 και 587 του φορολογικού εντύπου Ε3 του έτους 2019 να είναι μεγαλύτερο ή ίσο των 4.000 ευρώ
   4. Να διαθέτουν επαγγελματική έδρα και άδεια λειτουργίας της επιχείρησης
   5. Να τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία

ΣΤ. Μέχρι 23/4/2021 ώρα 15:00

Η. Μέχρι 29/3/2021 και 15:00

   1. Να δραστηριοποιούνται στην περιοχή παρέμβασης της ΟΧΕ του Δήμου Αθηναίων
   2. Να έχουν κάνει έναρξη πριν την 1/1/2019
   3. Να δραστηριοποιούνται σε έναν από τους παρακάτω επιλέξιμους τομείς δραστηριότητας (ΚΑΔ) αδιαλείπτως τουλάχιστον από 31/1/2020 και έως την ημέρα υποβολής της πρότασης:
    • Δραστηριότητες προβολής κινηματογραφικών ταινιών
    • Υπηρεσίες διοργάνωσης συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων
    • Τέχνες του θεάματος
    • Υποστηρικτικές δραστηριότητες για τις τέχνες του θεάματος
    • Καλλιτεχνική δημιουργία
    • Εκμετάλλευση αιθουσών θεαμάτων και συναφείς δραστηριότητες
    • Δραστηριότητες μουσείων
    • Λειτουργία ιστορικών χώρων και κτιρίων και παρόμοιων πόλων έλξης επισκεπτών
    • Δραστηριότητες βοτανικών και ζωολογικών κήπων και φυσικών βιοτόπων
    • Υπηρεσίες διοργάνωσης ψυχαγωγικών εκδηλώσεων
    • Άλλες υπηρεσίες θεάματος π.δ.κ.α.
    • Υπηρεσίες που παρέχονται από πολιτιστικές και ψυχαγωγικές ενώσεις
   4. Να είναι Πολύ Μικρή ή Μικρή Επιχείρηση και κατά το 2019 να απασχολούσαν λιγότερους από 50 εργαζομένους
   5. Το άθροισμα των εξόδων από τις κάτωθι κατηγορίες να ισούται ή να είναι μεγαλύτερο των 20.000€
    • των Αγορών Εμπορευμάτων Χρήσης
    • των Αγορών Α’ Υλών και Υλικών Χρήσης
    • του συνόλου των Δαπανών για Παροχή Υπηρεσιών
    • του συνόλου των Ενοικίων που καταβλήθηκαν στην χρήση από την επιχείρηση
    • του συνόλου των Παροχών σε εργαζομένους (πλην αυτών που απασχολήθηκαν σε ΑγροτικέςΒιολογικές δραστηριότητες)
    • του συνόλου των Διαφόρων Λειτουργικών Εξόδων
   6. Να μην συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 40 του ν. 4488/2017 (Α΄137) (επιβολή προστίμων για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας)
   7. Να μην ήταν προβληματικές την 31η Δεκεμβρίου 2019 ή εφόσον ήταν προβληματικές 31/12/2019 να έχουν κάνει τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να μην είναι προβληματικές κατά την υποβολή της σχετικής αίτησης χρηματοδότησης. Κατά παρέκκλιση μπορούν να χορηγηθούν ενισχύσεις σε πολύ μικρές ή μικρές επιχειρήσεις (κατά την έννοια του παραρτήματος I του Καν. ΕΕ 651/2014) που ήταν ήδη προβληματικές στις 31 Δεκεμβρίου 2019 υπό την προϋπόθεση να μην υπάγονται σε συλλογική διαδικασία αφερεγγυότητας βάσει του εθνικού δικαίου και να μην έχουν λάβει ενίσχυση διάσωσης (ή εφόσον έχουν λάβει ενίσχυση διάσωσης να έχουν αποπληρώσει το δάνειο ή λύσει τη σύμβαση εγγύησης κατά τη χορήγηση της ενίσχυσης βάσει της παρούσας πρόσκλησης) ή ενίσχυση αναδιάρθρωσης (ή έχουν λάβει ενίσχυση αναδιάρθρωσης αλλά δεν υπόκεινται πλέον σε σχέδιο αναδιάρθρωσης κατά τη χορήγηση της ενίσχυσης βάσει της παρούσας πρόσκλησης)
   8. Να λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις παρακάτω μορφές: Ανώνυμη Εταιρεία, Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρεία, Ετερόρρυθμη Εταιρεία, ΙΚΕ, Ατομική Επιχείρηση, Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση του Ν. 4430/2016 ως ισχύει, Συνεταιρισμός, Αστικές Μη Κερδοσκοπικές Εταιρείες (ΑΜΚΕ), Σύλλογοι/Σωματεία και Ιδρύματα, εφόσον ισχύουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις: (α) να έχουν και επιχειρηματική δραστηριότητα και (β) να υπόκεινται σε φόρο
   9. Να μην εκκρεμεί σε βάρος τους εντολή ανάκτησης προηγούμενης παράνομης και ασύμβατης κρατικής ενίσχυσης βάση απόφασης ΕΕ ή ΔΕΕ
   10. Σε περίπτωση υποβολής αίτησης σε συναφή πρόσκληση της Περιφέρειας Αττικής που αφορά σε ενίσχυση Κεφαλαίου Κίνησης να δεσμευτούν ότι θα αποδεχτούν την ένταξη σε μία μόνο εκ των δύο προκειμένου να αποφευχθεί η ταυτόχρονη χρηματοδότηση και από τις δύο δράσεις
   11. Να μην είναι εξωχώριες εταιρείες, καθώς και θυγατρικές εταιρείες Δημοσίων Οργανισμών ή επιχειρήσεις που εντάσσονται σε ήδη οργανωμένο ομοιόμορφο δίκτυο διανομής προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών (π.χ. franchising, Shop in shop, δίκτυο πρακτόρευσης κλπ)

Θ. Μέχρι 21/1/2021

Ι. Μέχρι 20/1/2021

Μετάβαση στο περιεχόμενο